+48 601 913 809

AKTY PRAWNE

PRZEPISY DLA KIEROWCÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 937)
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151)
USTAWA o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.)

PRZEPISY DLA PRACOWNIKÓW (W RAMACH MEDYCYNY PRACY)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów. Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888

UWAGA!!! INFORMACJA DLA KIEROWCÓW KAT B oraz operatorów i osób pracujących na wysokości

Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy badania psychotechniczne mają obowiązek wykonać wszyscy pracownicy wykorzystujący samochód kat B. do celów zawodowych np. przedstawiciele handlowi, konsultanci, kierowcy przewożący materiały, sprzęt służący do pracy. Do tej grupy należą również wszyscy pracownicy wykonujący prace wymagające pełnej sprawności psychofizycznej np. operatorzy wózków widłowych, operatorzy sprzętu budowlanego, osoby pracujące na wysokościach.

Obowiązek wysyłania na badania psychotechniczne należy do lekarzy ale także pracodawców zatrudniających osoby na poszczególnych stanowiskach pracy co wynika z :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.

Rozporządzenie wskazuje prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, są to według aktualnych wytycznych Krajowego Konsultanta Medycyny Pracy m.in.:

Osoby używające samochodu jako narzędzia pracy, niepodlegające ustawie o kierujących pojazdami
Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych
Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1.6 metra (układnic magazynowych, wysokiego składowania)
Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1.6 metra, żurawi, dźwigów
Operatorzy ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych)

PRZEPISY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH BROŃ

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia